جمعه، 1 بهمن 1400

امضا «عهدنامه مدیران دولت مردمی» از سوی وزرا و معاونین رئیس جمهور

اعضای هیات وزیران روز پنج شنبه در نخستین جلسه هیات دولت سیزدهم با امضای عهدنامه ای، خود را به اصول و ارزش های دهگانه که برآمده از آرمان های انقلاب اسلامی، گفتمان امامین انقلاب و ناظر بر برنامه های دولت است، متعهد و موظف کردند.